Saturday, December 18, 2010

Paulo Coelho- Պաուլո Կոելիո
'What is a warrior of light?'
'You already know that,' she replied with a smile. 'He is someone capable of
understanding the miracle of life, of fighting to the last for something he believes
in - and of hearing the bells that the waves set ringing on the seabed.'A warrior of light carefully studies the position that he intends to conquer.
However difficult the objective, there is always a way of overcoming
obstacles. He seeks out alternative paths, he sharpens his sword, he tries to fill
his heart with the necessary perseverance to face the challenge.
But as he advances, the warrior realises that there are difficulties he had
not reckoned with.
If he waits for the ideal moment, he will never set off; he requires a touch
of madness to take the next step.
The warrior uses that touch of madness. For - in both love and war - it is
impossible to foresee everything.


A warrior of light respects the main teaching of the I Ching: 'To persevere is
favourable.'
He knows that perseverance is not the same thing as insistence. There are
times when battles go on longer than necessary, draining him of strength and
enthusiasm.
At such moments, the warrior thinks: 'A prolonged war finally destroys the
victors too.'
Then he withdraws his forces from the battlefield and allows himself a
respite. He perseveres in his desire, but knows he must wait for the best moment
to attack.
A warrior always returns to the fray. He never does so out of stubbornness,
but because he has noticed a change in the weather.


Լույսի ռազմիկը երբեք չի փոխում իր որոշումները:

Մինչև բուն գործողություններին անցնելը նա երկար խորհում է. գնահատում սեփական պատրաստվածության աստիճանը, պատասխանատվության չափն ու իր ուսուցչի նկատմամբ ունեցած պարտականությունը: Աշխատելով պահպանել հոգեկան հավասարակշռություն` նա մանրազնին քննում է ամեն մի քայլը այնպես, կարծես դրանից է կախված ամեն ինչ:Բայց այն պահին, երբ որոշումն արդեն կայեցված է, ռազմիկը շարժվում է առաջ առանց ետ նայելու: Նա այլևս չի կասկածում իր որոշման ճշմարտացիության մեջ, և անգամ այն ժամանակ, երբ հանգամանքները այնպես չեն դասավորվում, ինչպես ինքն էր նախատեսել, ռազմիկը իր ընտրած ուղուց երբեք չի շեղվում:Եվ եթե նրա որոշումը ճիշտ էր, ապա նա հաղթանակ է տանում մարտում, թեկուզև վերջինս տևի նախատեսվածից ավելի երկար: Իսկ եթե որոշումը սխալ էր, ապա նա կպարտվի և ստիպված կլինի սկսել ամենը սկզբից, բայց արդեն զինված դառը փորձով:Լույսի ռազմիկը մեկ անգամ սկսելով գնում է մինչև վերջ:


Ընկերները հարցնում են նրան, թե որտեղից է նա էներգիա ստանում:

“Անտեսանելի հակառակորդից”,- պատասխանում է նա:

Այս ժամանակ ընկերները հարցնում են նրան, այդ դեպքում ով է նա:

“Նա, ում անհնար է հաղթել”,- պատասխանում է ռազմիկը:

Դա կարող է լինել իր հասակակիցը, ով երբևէ մանկական կռվում հաղթեց իրեն, այն աղջնակը, ով տասնմեկ տարեկանում ասաց, որ նա իր դուրը չի գալիս, ուսուցիչը, ով նրան հիմար անվանեց: Հոգնելով և կորցնելով ուժերը` ռազմիկը հիշում է, որ այդ անտեսանելի հակառակորդը դեռևս չի տեսել իր քաջությունը:Ոչ, նա չի մտածում վրեժի մասին, քանզի անտեսանելի հակառակորդը այլևս իր կյանքի մասը չէ: Նա միայն մտածում է այն բանի մասին, թե ինչպես հասնել կատարելության, որպեսզի իր հաջողությունների մասին բամբասանքը տարածվի ողջ աշխարհով մեկ և հասնի այն մարդուն, ով վաղ անցյալում նրան ցավ է պատճառել:

Այս երեկվա ցավը ուժի աղբյուր է լույսի ռազմիկի համար:

10 comments:

 1. Well, as for me I am not a big fan of Paulo Coelho,but warrior of light has helped me a lot in some situation of my life, that's why I don't think it stupid!!!!!!!!!! Maybe it's not as well expressed as it would have done Luis Borges but the whole idea is acceptible for my (my subjective opinion)!!!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete
 2. Coelho don't help anyone:) he's got ideology and he speaks with a "smart expression of face", so you just needed to believe someone with confidence. Placebo effect.
  Analyzing the writings puts everything in its place. Try it and you'll see.
  As for Jorge Luis Borges, I'd argue - he has nothing in common with Coelho:) I hate when people start comparing Marques, Borges and Coelho - the only thing they have in common is being Hispanic and writing magical realism. But even thematically and on the terms of the mechanics of writing they are very different. Translation spoils it all (as it's usually the same person, who translates them).

  ReplyDelete
 3. Placebo effect can also be coping sometimes!!!!!!!I would tell more- there's some point where you are trapped!!!! And you start to ask yourself where is that world, where am I, some sort of dualistic discrepancy that occurs between those two worlds !!!! But that's another question of discussion!!!!!!
  I don't analyze fiction, especially Coelho's!!!!!!!
  As for Luis Borges and the comparison you have mentioned about I totally agree, there can't be any(although am more keen about comparing two incomparable which may have an interesting result)!!!! The thing I have meant concerned not their ideology , but more the artistic talent and style!!!!!!!!
  Translation always its huge influence (has tto pass through the prism of the translator)!!! The best thing on translation was said by Cervantes: translation is the other side of a tapestry.

  ReplyDelete
 4. Don't you think that those, who need lies to liberate themselves are miserable?:)
  There surely is a higher honor in saying "my will is infinite" and "I shall not bow to thee", than "a warrior of light is this positively honest and yet devious son of a submariner who can hear bells where there are none":D

  ReplyDelete
 5. "who can hear the bells where there are none"...

  ReplyDelete
 6. That's a metaphor for placebo:D sure there are bells. At certain times, in certain places, for certain people.

  ReplyDelete
 7. God appears, and God is light
  To those poor souls who dwell in night,
  But does a human form display
  To those who dwell in realms of day?????????????

  ReplyDelete
 8. Well, depends on how you look.
  " Stand on the chair and look around, everything will look completely different" (DPS)!!!!!!!!!!!!!!

  ReplyDelete